dwutygodnik internetowy
04.02.2019
magazyn papierowy


Kup
egzemplarz
Magazynu
kontakt
z tym
artykułem

Uniwersytet solidarny ze szkołą!

Wspólnie z innymi mediami publikujemy list, który stanowi wyraz poparcia środowisk akademickich dla postulatów nauczycieli i nauczycielek.

My, niżej podpisani – studentki i studenci, doktorantki i doktoranci, pracownicy i pracownice uczelni wyższych, instytutów PAN oraz ośrodków badawczych – chcemy wyrazić swoje poparcie dla nauczycielskich związków zawodowych, które postulują podwyżkę płac nauczycieli i nauczycielek.

Sektor edukacji w Polsce jest poważnie niedofinansowany. Szczególnie dotkliwie odczuwają to pracownicy i pracownice szkolnictwa, nauczyciele i nauczycielki. Ich obecne zarobki radykalnie nie odpowiadają ilości wysiłku, jaki wkładają w wykonywanie swoich obowiązków. Obok nakładów fizycznych i emocjonalnych, których wymaga praca z dziećmi i młodzieżą, nauczyciele poświęcają wiele dodatkowych godzin na podnoszenie własnych kwalifikacji i rosnące obciążenia administracyjne, czemu nie towarzyszy wzrost płac.

Nasze poparcie dla walki o sprawiedliwe płace dla kadry pedagogicznej opieramy także na przekonaniu, że warunki pracy nauczycieli i nauczycielek są jednym z głównych elementów wpływających na jakość edukacji. To od nich zależy w kluczowym stopniu tak świadomość obywatelska, jak i zdolność przyswajania informacji i krytycznego myślenia uczniów i uczennic. Jest to szczególnie istotne w szybko zmieniającym się świecie, który wymaga ciągłego odnajdywania się w nowych sytuacjach. Przeciążona i nisko opłacana kadra pedagogiczna nie będzie w stanie zapewnić młodzieży najlepszych możliwości rozwoju.

Wiemy to bardzo dobrze: nasza praca – studiowanie, dydaktyka i prowadzenie badań – jest kontynuacją codziennego wysiłku setek tysięcy nauczycieli i nauczycielek. To w szkole przygotowuje się kolejne roczniki do podjęcia studiów i to przede wszystkim w szkole rozpowszechnia się efekty pracy naukowej. Wierzymy, że w naszym wspólnym interesie jest docenienie pracy osób biorących na swoje barki odpowiedzialność za wychowanie przyszłych pokoleń. Dlatego też deklarujemy:

— Poparcie dla podnoszonego przez ZNP postulatu zwiększenia o 1000 zł kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, stanowiącej podstawę do obliczenia stawek średniego wynagrodzenia nauczycieli.

— Poparcie dla decyzji o przygotowaniach do protestu i przeprowadzenia strajku w sytuacji, gdyby postulaty zwiększenia wynagrodzenia nie zostały spełnione.

— Gotowość do gestów solidarności w przypadku ogłoszenia strajku, takich jak: przedstawianie uchwał o poparciu protestów w instytucjach, w których pracujemy, przeprowadzanie dyskusji o warunkach pracy i systemie edukacji w Polsce w trakcie zajęć i seminariów, zawieszenie naszej pracy i organizacja wieców na kampusach – jesteśmy gotowi i gotowe wspierać protest tak długo, aż żądania pracowników i pracownic polskich szkół zostaną spełnione.

 

Podpis pod listem można złożyć tutaj.

 • Alina Kozińska-Bałdyga

  A Federacja Inicjatyw Oświatowych jest PRZECIW.

  Stanowisko Federacji Inicjatyw Oświatowych
  wobec podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli z 19 stycznia 2019 r

  Federacja Inicjatyw Oświatowych uważa, że dokładanie środków finansowych na wynagrodzenia nauczycielskie bez zmiany systemu organizacji pracy placówek edukacyjnych będzie marnowaniem publicznych pieniędzy. Wzrost wynagrodzeń w obecnej chwili zahamuje wprowadzanie potrzebnych zmian i przyczyni się do zakonserwowania istniejącego systemu finansowania, podczas gdy konieczne jest opracowanie nowego.
  Domagamy się dobrego wynagradzania nauczycieli, ale zarazem dobrej organizacji oświaty umożliwiającej funkcjonowanie małych wiejskich szkół i przedszkoli w mniejszych wsiach. Domagamy się utworzenia Funduszu Inicjatyw Edukacyjnych, obiecanego w strategii Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jako dodatkowego źródła wsparcia finansowego dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia wiejskie.
  Obecnie istniejący system finansowania oświaty wprowadzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przed dwudziestu laty w ramach reformy ministra Mirosława Handkego jest odpowiedzialny za likwidację 5 tysięcy małych wiejskich szkół i słabe upowszechnienie edukacji przedszkolnej na wsi. Jego konsekwencją są mniejsze szanse edukacyjne dzieci wiejskich i słabszy rozwój obszarów wiejskich.
  Federacja Inicjatyw Oświatowych występuje z apelem o natychmiastowe rozpoczęcie prac nad nowym systemem organizacji i finansowania systemu oświaty. Na początek należy poddać publicznej debacie już wypracowane propozycje zmian organizacyjnych w oświacie i dopasować do nich efektywny system finansowania uwzględniający wzrost wynagrodzeń nauczycieli.
  Przygotowanie nowego systemu organizacji i finansowania oświaty winno przebiegać w dialogu publicznym ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, zwłaszcza organami prowadzącymi szkoły i przedszkola – samorządami i organizacjami pozarządowymi, a nie tylko ze związkami zawodowymi. Szczególnie należy zadbać o aktywny udział przedstawicieli rodziców.
  Proponując jak najszybsze rozpoczęcie prac nad nowym systemem organizacji i finansowania oświaty, jednocześnie deklarujemy gotowość prowadzenia szerokich konsultacji publicznych.
  Podkreślamy jeszcze raz – nauczyciele powinni być dobrze wynagradzani, ale wzrost ich wynagrodzeń musi być związany ze zmianą organizacji systemu oświaty.

  W imieniu Federacji Inicjatyw Oświatowych
  Małgorzata Lewandowska, prezes Zarządu
  Alina Kozińska-Bałdyga, wiceprezes Zarządu

 • Pingback: Kuc, Wysocki: Młodzi mogą mieć swoje zdanie | Magazyn Kontakt()