dwutygodnik internetowy
18.03.2013
magazyn papierowy


Kup
egzemplarz
Magazynu
kontakt
z tym
artykułem

Rozważania nad Pismem Świętym (XL)

Nie znamy prawdziwej miary naszych czynów, dokonujemy ich w głębokiej mgle. Kiedyś możemy być bardzo zaskoczeni, co wynikło z naszych gestów pozytywnych i negatywnych.

Wtedy Samuel tak powiedział do całego domu Izraela: «Jeśli chcecie się nawrócić do Pana z całego serca, usuńcie spośród siebie wszystkich bogów obcych i Asztarty, a skierujcie wasze serca ku Panu, służcie więc tylko Jemu, a wybawi was z rąk Filistynów». Synowie Izraela usunęli Baalów i Asztarty i służyli tylko samemu Panu. Wtedy zarządził Samuel: «Zgromadźcie wszystkich Izraelitów w Mispa: będę się modlił za wami do Pana». Zgromadzili się w Mispa i czerpali wodę, którą rozlewali przed Panem. Pościli również w tym dniu, tam też wołali: «Zgrzeszyliśmy przeciw Panu». Samuel sprawował sądy nad Izraelitami w Mispa. (1Sm 7, 3-6).

Pierwsza Księga Samuela 7. Samuel jako sędzia Izraela wzywa naród do nawrócenia. Znajduje posłuch, choć nie ma władzy monarszej, tylko duchową. Jest wodzem, a nie królem – i to wystarcza. Przekleństwem jest natomiast bycie tylko królem, a nie wodzem. To rozróżnienie jest ważne, bo wodzem staje się oddolnie i z uwagi na przekonanie zwolenników o wspólnej służbie określonym wartościom, a królem – na zasadzie rachunku politycznych sił.

 

Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Lithostrotos, po hebrajsku Gabbata. Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstej3. I rzekł do Żydów: «Oto król wasz!» A oni krzyczeli: «Precz! Precz! Ukrzyżuj Go!» Piłat rzekł do nich: «Czyż króla waszego mam ukrzyżować?» Odpowiedzieli arcykapłani: «Poza Cezarem nie mamy króla». Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano. (J 19, 13-16).

Ewangelia według świętego Jana 19. Piłat ustępuje Żydom, bo boi się zarzutu o brak poprawności politycznej. Zachowanie małego bubka, urzędnika na prowincji rzymskiego państwa, wpisuje się w najważniejszy dramat ludzkiej historii. Nie znamy prawdziwej miary naszych czynów, dokonujemy ich w głębokiej mgle. Kiedyś możemy być bardzo zaskoczeni, co wynikło z naszych gestów pozytywnych i negatywnych.

 

Przeczytaj inne teksty Autora.