251
dwutygodnik internetowy
27.06.2019
magazyn papierowy


Julia Wygnańska

Julia Wygnańska

jest badaczką zjawiska bezdomności w Polsce. Członkini Zespołu Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.